Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met onze cookie policy.

Beleidsverklaring veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieu

Managementsysteem ISO 9001, ISO 27001 en VCA**

Het beleid van onze organisatie is gericht op het continu voldoen aan de hoge verwachtingen van de interne en externe omgeving van Citymesh.

In het beleid staat de ambitie om een zo groot mogelijke toegevoegde waarde te hebben voor onze klanten en bij te dragen aan het bereiken van hun strategische doelen voorop. Om dit te realiseren, legt het beleid ook een belangrijke focus op het selecteren, behouden en uitbreiden van de kennis en vaardigheden van onze medewerkers. Het voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in de van toepassing zijnde normen met als doel het borgen en continu verbeteren van het managementsysteem voor kwaliteit, datasecurity, veiligheid, gezondheid en milieu helpt ons daarbij.

Citymesh streeft naar een globale visie en werking met betrekking tot veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieu (VGKM). We willen werken met zorg voor het welzijn van onze medewerkers, alle betrokken personen en de omgeving.
De organisatie schenkt in ieder geval aandacht aan materiële schade, milieuschade en persoonlijke letsels voorkomen en continue streven naar verbetering op het gebied VGKM. Dit zowel in onze organisatie als op onze werven.

Het beleid voor kwaliteit en veiligheid is gebouwd rond ‘Connecting Opportunities’

Citymesh is een toonaangevende connectiviteitsprovider en de vierde telecom operator in België. We zorgen voor connectiviteit in alle vormen én zetten die meteen om in operationele waarde, dankzij een harde focus op solution, innovatie en menselijkheid.

Infinitely curious

Sneller, kleiner, beter! Innoveren zit in ons DNA geprogrammeerd, we zijn makers in hart en nieren. Oplossingen brengen voor de problemen van vandaag en morgen, daar komen we uit ons bed voor. We zijn rasechte game changers, doorweekt van nieuwsgierigheid. Curieuzeneuzen met een drang naar kennis, technologie en verandering.

With a human touch

Ook al blinken onze oplossingen uit qua technologie, Citymesh bestaat uit mensen van vlees en bloed. We kicken op bits en bytes, maar worden warm van leuk samenwerken, gezelligheid en een babbel met de klant of collega. De boog hoeft niet altijd gespannen te staan, we voelen de klanten hun noden en we snappen work hard, play hard door en door.

Built on knowledge and innovation

Citymesh barst van het talent, de expertise en kennis om woorden in daden om te zetten. Gestuwd door research en development bedenken we nieuwe of verbeteren we bestaande oplossingen. Altijd onderbouwd, soms met vallen en opstaan, maar steevast met alle vertrouwen in onze mensen.

Change for impact

Zonder verandering geen vooruitgang. Maar loze beloftes en vage toekomstvisies, daar doen we niet aan mee. Citymesh streeft naar impact. Impact voor onze klanten, impact voor onszelf, impact voor de maatschappij. Want a better connection is a better society. Daarom kiezen we bewust onze klanten uit alle pijlers van de samenleving (onderwijs, health, mobility, …).


Het leadership houdt de medewerkers van dit beleid en de daaruit volgende afspraken op de hoogte, ziet op de uitvoering van dit beleid toe en stuurt bij wanneer nodig. De beleidsverklaring wordt minstens om de drie jaar gereviseerd. De doelstellingen en KPI’s worden jaarlijks opgesteld en weergegeven in een jaarplan, dat gecommuniceerd wordt aan alle medewerkers. De doelstellingen en KPI’s worden proactief gemonitord, geëvalueerd en direct bijgestuurd waar nodig tijdens de diverse overleggen. Eenmaal per jaar vindt een eindevaluatie plaats van de prestaties via de directiebeoordeling.

Citymesh wil dat processen zoals deze verwoord zijn als zodanig worden uitgevoerd door haar medewerkers. Alle medewerkers en ook derden die namens Citymesh werkzaamheden uitvoeren, dienen dit beleid te ondersteunen vanuit de eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de kwaliteit, veiligheid en datasecurity van onze organisatie en onze dienstverlening.

Namens het Leadership, 1/03/2023

Mitch De Geest

Now this is it.
Time for action.

Onze samenwerking start hier! Neem contact op met ons team van netwerkprofessionals en vertel ons jouw opdracht. Wij zullen samen met jou de beste oplossingen selecteren en tillen jouw organisatie zo naar een hoger niveau.