Camerawetgeving 2017

Footfall AI Privacy Passantentelling

De Footfall AI (FFAI) wordt niet beschouwd als camera in het kader van de (strenge) camerawet van 2017. Dit advies wordt gegeven in kader van de installaties in verschillende steden en evenementen in België. Hiermee wordt ook beantwoordt aan de vragen van de gegevensbeschermingsautoriteit omtrent deze toepassing.

Al dan niet toepassing van de Camerawet

Vooreerst stelt zich de vraag of de Wet Van 21 Maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s (“Camerawet”) in dit dossier speelt.

Gelet op het feit dat de camera’s enkel worden ingezet bij passantentelling voor statistische doeleinden (hierna loutere passantentelling), vallen deze dus niet onder het toepassingsgebied van de Camerawet. Deze stelt immers heel duidelijk dat deze enkel van toepassing is in geval van:

  • Het voorkomen, vaststellen of opsporen van misdrijven tegen personen of goederen
  • Het voorkomen, vaststellen of opsporen van overlast, alsook het controleren van het naleven van gemeentelijke reglementen of handhaving van de openbare orde.

Een loutere passantentelling zijnde de doelstelling waarrond dit project is opgezet, ressorteert daar niet onder. Derhalve is de Camerawet op de oplossing, die tot doel heeft passantentelling, niet van toepassing. Daarbij maakt het niet uit wat soort type camera’s hierbij worden ingezet.

Indien echter de gemeenten deze oplossing willen inzetten voor ordehandhaving, real time ingrijpen in de drukte (met andere woorden voor andere doeleinden dan de oorspronkelijke doelstelling) en daardoor deze doelstellingen zouden vallen onder artikel 3 van de Camerawet, dan zal de Camerawet wel van toepassing zijn. Echter dit laatste is een keuze die ligt bij de gemeenten, zijnde de verwerkingsverantwoordelijken, afzonderlijk.

Indien een gemeente de doelstellingen van de oplossing zouden uitbreiden en derhalve de Camerawet van toepassing maken, is dit ook enkel hun verantwoordelijkheid en dienen zij – als verwerkingsverantwoordelijke – de verplichtingen onder deze wet na te leven.

Wij menen dat dit geen verantwoordelijkheid is van Citymesh en ook niet van Westtoer. Citymesh voldoet binnen zijn rol als verwerker al aan de voorwaarden gesteld in de Camerawet. Bovendien wordt de slimme camera niet gekoppeld aan externe databanken waardoor er geen extra beperkingen zijn onder de camerawet.

Verwerking van persoonsgegevens