Algemene voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden Website

Lees de Citymesh website en WiFi gebruiksvoorwaarden aandachtig voordat je de website gebruikt. Hierin worden de voorwaarden beschreven voor het gebruik van deze website.

Algemeen

Het Citymesh WiFi-netwerk en de Citymesh website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door CITYMESH NV, een bedrijf dat is gevestigd in België. Het WiFi-netwerk en de website, is bestemd voor gebruikers wereldwijd. Door jezelf toegang te verschaffen tot de website en/of in te loggen op het Citymesh WiFi-netwerk, ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als je het niet eens bent met deze gebruiksvoorwaarden akkoord, verzoeken wij je de website te verlaten en/of het inloggen op het WiFi-netwerk stop te zetten..

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van CITYMESH NV, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Het ongeoorloofd gebruik van enig merk op deze website is ten strengste verboden.

Je mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden naar derden onder de voorwaarde dat je dit alleen doet voor informatieve, niet-commerciële en/of persoonlijke doeleinden. Daarnaast dien je de volgende zogenaamde “copyright-vermelding” in alle kopieën op te nemen: Copyright © CITYMESH. Alle rechten voorbehouden.

Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus, ondermeer, verboden om:

- een (kopie) van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken, te gebruiken voor commerciële doeleinden; en

- (een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of website van derden).

Inhoud website

Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. CITYMESH garandeert op geen enkel ogenblik dat de inhoud van de website juist, actueel en/of volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.

Voor zover wettelijk toegestaan sluit CITYMESH inclusief de aan ons gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot - welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

- handelingen door je verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie;

- de onmogelijkheid de website te gebruiken; en

- het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

Aan de site gekoppelde sites

De website kan verwijzingen (bv. door middel van een hyperlink, banner of button) naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat CITYMESH verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.

Gebruik van het WiFi-netwerk

Het CITYMESH WiFi-netwerk kan alleen voor persoonlijke en privédoeleinden worden gebruikt door particulieren, en exclusief voor interne doeleinden door professionals.

Als gebruiker van het CITYMESH WiFi-netwerk zal je geen handelingen stellen die ertoe leiden dat de diensten van het CITYMESH WiFi-netwerk kunnen worden vernietigd of de goede werking ervan verstoren. Bij misbruik, oneigenlijk gebruik of gebruik van het WiFi-netwerk die indruist tegen de openbare orde en/of de goede zeden (zoals maar niet gelimiteerd tot het surfen naar website met een sexuele content) kan CITYMESH jouw toegang tot het CITYMESH WiFi-netwerk schorsen en/of opheffen zonder ingebrekestelling of verwittiging.

Verstrekte informatie en materiaal

Indien je informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, ga je ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. Je garandeert dat de informatie of het materiaal a) geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, en b) niet anderszins onrechtmatig is jegens derden.

Op bepaalde onderdelen van de website kunnen de gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor ons onmogelijk om vooraf deze informatie te controleren. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Wij behouden ons het recht voor deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

Persoonsgegevens

Indien je op de website en/of tijdens het aanloggen op het CITYMESH WiFi-netwerk persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals je naam en e-mailadres, is onze privacyverklaring van toepassing. Wij streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen.

CITYMESH is zowel verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is (hierna de “Verwerkingsverantwoordelijke”) als verwerker bij het gebruik van de website en/of gebruik van het WiFi-netwerk (zie ook verder bij “Contact”)

De Verwerkingsverantwoordelijke verbindt zich ertoe uw gegevens verkregen via CITYMESH (en via mobiele applicatie) te verwerken, te beschermen en te respecteren, dit in overeenstemming met de geldende regelgeving (o.m. de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679, hierna “AVG”).

Indien we verwijzen naar “ons” en “wij” in dit privacy beleid, verwijzen we naar de Verwerkingsverantwoordelijke. Hieronder kan u kennis nemen van ons privacy beleid.

Welke (categorieën van) gegevens verwerken we?

Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen door de Verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt:

  • Naam en voornaam
  • Taal
  • E-mail-adres
  • Activiteiten op onze website / WiFi-netwerk
  • IP-Adres

Eventueel bijkomende persoonsgegevens die worden verstrekt of waartoe toegang werd verleend middels uw toestemming.

Wanneer u onze digitale diensten, zoals o.m. website., gebruikt, dan verzamelen en verwerken wij uw IP-adres, browser- en besturingssysteem type, geschatte locatie en de door u bezochte websites. Het gebruik van de digitale diensten wordt vastgelegd voor statistische doeleinden (interne verwerking). Gezien CITYMESH een netwerkoperator is, verzamelen wij tevens bepaalde persoonsgegevens om deze mee te delen aan de hulpdiensten wanneer u een noodoproep doet., om mee te kunnen werken aan een mogelijk gerechtelijk onderzoek op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten, op verzoek van de Belgische inlichtingendiensten, van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie en van de fiscale autoriteiten (wettelijke verwerking).

We verzamelen alleen de persoonlijke gegevens die wij nodig achten om de doeleinden van de verwerking te bereiken, zoals hiervoor bepaald, en we zorgen ervoor dat de gegevens up-to-date en correct zijn, indien u hieraan wijzigingen doorvoert.

Contact

Indien je een vraag of klacht hebt over deze website, neem dan contact op met CITYMESH:

NAAM & VENNOOTSCHAPSVORM: CITYMESH NV

ADRES: Siemenslaan 13, 8020 Oostkamp


Diversen

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen.

Op deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de website is Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brugge.